Man sågar träd med motorsåg.

Hur vi har tagit fram programmet

Detta åtgärdsprogram är en reviderad version av åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2017–2021. Revideringen gjordes under 2021 i samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Föregående program har utvärderats och vissa åtgärder har tagits bort.

Skäl till att stryka åtgärder i programmet har varit att de blivit genomförda, finns med i andra åtgärdsprogram eller strategier, att behovet av åtgärden var lågt eller att åtgärden av annat skäl inte varit aktuell. Nya åtgärdsförslag har sedan tagits fram i dialoger med programmets målgrupper och genom interna dialoger på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Dessa dialoger genomfördes under våren 2021.

Revideringen har varit av en mindre omfattning. Justeringar i programmets struktur har främst handlat om att förtydliga kopplingen till Agenda 2030 och andra åtgärdsprogram. Grundstrukturen med de fyra utmaningarna har behållits och arbetet har koncentrerats på åtgärderna.

Kriterier för åtgärder

I åtgärdsprogrammet har en åtgärd definie­rats så här:

”En handling med syftet att förbättra, restaure­ra eller bevara kvaliteten på klimat, luft, vatten, natur, kulturmiljö och hälsa.”

Åtgärdsarbetet kan vara frivilligt, styrt av lagstiftning eller ha specifikt syfte att uppnå miljömål, EU-direktiv eller andra beslut och åtaganden med syfte att nå en bättre miljö. Arbetet kan ske på olika geografiska skalor be­roende på behov och miljöproblemets karaktär och orsak.

Åtgärderna ska

  • vara regionalt viktiga för att uppnå mil­jömålen i länet
  • bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap eller Ett rikt växt- och djurliv på grund av den negativa trenden för dessa mål både regionalt och nationellt.
  • ha en eller flera regionala aktörer som kan arbeta med åtgärden
  • vara genomförbara eller kunna påbörjas under åtgärdsprogrammets period 2022–2025
  • prioritera samverkan i arbetet.