Tecken för olika könstillhörigheter.

Jämställdhet och jämlikhet som arbetssätt

En av grundstenarna för en hållbar utveck­ling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat jämställdhet, delaktighet och inflytande, hälsa och livskvalitet.

Det är viktigt att miljömålen analyseras, inte bara utifrån dess påverkan på mil­jön, utan även hur de påverkar människor. Viktiga frågor att lyfta är exempelvis om miljögifter påverkar flickor och pojkar samt kvinnor och män på samma sätt. Påverkar kvinnor och män miljön på olika sätt och hur kan de bidra till eller påverkas av miljömålsarbetet? Här kan skillnaderna mellan kvinnors och mäns livsstil, beteenden och konsumtion undersökas.

Det är även viktigt att arbeta med skillnader när det gäl­ler attityder. Exempelvis kör män i industri­länder bil i större utsträckning än kvinnor. Genom att undersöka olika konsumtionsmönster och livssituatio­ner bland kvinnor och män kan vi utveckla bättre styrmedel för att uppnå hållbarhet och förbättrad livskvalitet.

Sociala aspekter – en del av åtgärderna

Vi som aktörer bör alltid integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när åtgärder genomförs. Detta gör vi genom att göra analyser som är baserade på till exempel kön och ålder. Det är också viktigt att defi­niera målgruppen och dess behov. I det arbetet lyfts vilka som borde nås och vilka som känner igen sig i kommunikationen genom bilder, text och språk. Det gör att fler kan ta del av exempelvis samhällsin­formation samt att olika gruppers behov och intressen tas tillvara.

Vi belyser de sociala aspekterna i samtliga åtgärder för att skapa bättre riktade insatser och aktiviteter som bidrar till ett mer inklu­derande och hållbart samhälle.