Cykelparkering vid tågstation

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Sverige har åtagit sig att genomföra det globala klimatavtalet från Paris. Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med en strävan att begränsa den till högst 1,5 grader. Sverige ska senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi har ett stort ansvar för den samhällsomställning som krävs på såväl regional som lokal nivå för att nå dessa mål.

Hur når vi målen?

Strategin Klimat 2030 Västra Götaland ställer om som beslutades 2017 är central för att vi ska lyckas. Den fokuserar på hållbara transpor­ter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva varor och tjänster samt sunda klimatsmarta bostäder och lokaler. Det lokala arbetet sker till stor del via satsningen Kommunernas klimatlöften. Det arbete som sker inom ramen för Klimat 2030 kompletterar de åtgärder som finns med i detta åtgärdsprogram.

Så långt har vi kommit

Vi har kommit långt i Västra Götaland med att förbättra luftkvaliteten, men vi har fortfa­rande en bit kvar för att uppnå miljömålet Frisk luft. Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet som kom 2021 är strängare än tidigare och betonar vikten av fler åtgärder. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Kostna­derna för ohälsa, skördebortfall och försämrad skogstillväxt är höga. Det är därför viktigt med fler åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid och partiklar i gatumiljö. Vedeldning inom tätbebyggda områden kan också försämra luft­kvaliteten och behöver uppmärksammas. Även satsningar för att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen är viktiga i länet.

Många åtgärder för en fossiloberoende fram­tid i Västra Götaland blir samtidigt insatser för en bättre luftkvalitet. För att klara klimat­målet behövs en tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till ökat kollektivt resande och ökad cykelpendling på bekostnad av bilresor. En sådan klimatplanering innebär samtidigt att det blir möjligt att nå målet om Frisk luft i många städer och tätorter.

Vad gör vi mer?

Förutom åtgärderna nedan arbetar Länsstyrelsen med det regionala tilläggsmålet om ökad andel förnybar energi genom medverkan i och finansiering av nätverk och projekt inom vindkraft och solel. Även inom Landsbygdsprogrammet pågår ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan från jordbruket.

Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö 

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Giftfri miljö
  • Ett rikt odlingslandskap
  • God bebyggd miljö (de delar som berör trafik, energi och avfall)

Hälsa och välbefinnande Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringarna Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till globala målen:

  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna
  • Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder inom Minskad klimatpåverkan och ren luft

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av varje åtgärd.

Vissa åtgärder har flera delåtgärder som specificeras med bokstav, exempelvis a), b), c). I kolumnen som anger vilka som är huvudaktör för åtgärden anges inom parentes vilken av delåtgärderna som huvudaktören avses genomföra, exempelvis a, b, c.

NrÅtgärderAktörer
*KL1Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle
Genomföra åtgärder för att minska halter av partiklar och kvävedioxid och samtidigt verka för ett mer transporteffektivt samhälle. Exempel på åtgärder, se bilaga 1.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen
Luft i Väst
Trafikverket
Länsstyrelsen
KL2Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning
Följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska utsläppen från vedeldning och informera kommunerna.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Kommunerna
KL3Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-utsläpp från industrin, deras bidrag till VOC-halterna i Göteborg samt bidraget till den regionala ozonbildningen.
Syftet är att kunna identifiera effekterna av utsläppen på människors hälsa och miljö, samt identifiera de industrikällor som är viktigast att åtgärda och att identifiera de platser där påverkan är som störst som underlag för fysisk planering samt prövning och tillsyn.
Huvudaktörer
Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Berörda aktörer
Berörda medlemmar med VOC-utsläpp i Göteborgsregionens luftvårdsförbund

*Nya åtgärder.


Viktiga program för det regionala miljöarbetet

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Logga Klimat2030En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende 2030 har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära kraftsamlingar inom respektive fokusområde och dess satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Läs mer om Klimat 2030. 

Landsbygdsprogrammet

Logga Jordbruksverket

Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. Programmet innehåller mål som ska styra utvecklingen. Landsbygdsprogrammet är också en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt som ska minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. Läs mer om Landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Minskad klimatpåverkan och ren luft:

Fredrik Bergman

010-224 43 16

fredrik.p.bergman@lansstyrelsen.se