Generationsmålet och globala målen.

Generationsmålet och Agenda 2030

Sverige har ett ansvar för miljön i andra länder, vilket sammanfattas väl i Generationsmålet:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Antagandet av Agenda 2030 innebär att världens länder har förbundit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid för alla. Detta tydliggörs genom 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Generationsmålet och Agenda 2030 knyter ihop vårt gemensamma ansvar för mil­jön i en alltmer global värld. Sveriges regering har ambitionen att vara ledande i arbetet för de globala målen.

I Sverige utgör miljömålen den miljömäs­siga delen av Agenda 2030 och är därmed en viktig del i Sveriges ansvar att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. I beskrivningen av våra fyra utmaningar i Västra Götaland visas vilka miljömål samt globala mål som gynnas av åtgärderna inom ut­maningen. I det detaljerade underlaget om åtgärderna går det också att se vilka av de globala målen som kan gynnas på åtgärdsnivå.

Av våra 17 globala mål är det 15 mål som främst gynnas i vårt åtgärdsprogram för miljömålen:

Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Rent vatten Hållbar energi för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringarna Hav och marina resurser Ekosystem och biologisk mångfald

2 Ingen hunger
3 Hälsa och välbefinnande
4 God utbildning för alla
5 Jämställdhet
6 Rent vatten och sanitet
7 Hållbar energi för alla
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 Minskad ojämlikhet
11 Hållbara städer och samhällen
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringen
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald
17 Genomförande och globalt partnerskap