Skogsglänta.

Når vi miljömålen?

Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. För att vända utvecklingen krävs bland annat minskade utsläpp från industrin, omställning av infrastrukturplaneringen och ett större hänsynstagande inom jord- och skogsbruk.

Länsstyrelsen Västra Götalands arbete med exempelvis gestaltad livsmiljö, det här åtgärdsprogrammet för miljömålen och regionala planer för grön infrastruktur och vattenförsörjning har stor betydelse för miljömålsarbetet. Viktiga insatser sker även inom klimatstrategin Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Västra Götalandsregionens antagande av en ny regional utvecklingsstrategi samt koldioxidbudget för länet kompletterar arbetet.

Den regionala årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län ska redovisa det senaste årets information om miljötillståndet och miljöarbetet, samt analysera utvecklingen för miljökvalitetsmålen. Regionala data från miljöövervakning är en viktig grund i arbetet.

Uppföljningen genomförs av Länsstyrelsen och för målet Levande skogar av Skogsstyrelsen. I uppföljningen redovisas även generationsmålet genom att beskriva åtgärder och förväntade effekter som bidrar till samhällsomställningen. Uppföljningen syftar dels till att ge underlag till de centrala myndigheterna inför den årliga nationella uppföljningen, dels att ge kunskap till olika aktörer i Västra Götalands län om arbetet med att nå målen.

Här kan du läsa bedömningen av miljömålen för år 2023: Miljömålsbedömning 2023

Här kan du se inspelning av webinariet ”Vatten och våtmarker – varför är det viktigt?” som sändes 24 januari 2024.

Obs! Denna video är autotextad och det kan förekomma fel i textningen.

Mer information om uppföljningen av miljömålen finns på Länsstyrelsens egen webbplats: Når vi miljömålen? | Länsstyrelsen Västra Götaland