Två biodlare tittar på bisamhälle.

Aktörer som inkommit med åtaganden

Här presenteras de åtaganden som hittills har gjorts av olika aktörer i programmet. Kartan visar de åtaganden som kommuner i Västra Götaland inkommit med. Åtaganden som övriga aktörer har gjort presenteras under kartan.

Kartan visar de kommuner i Västra Götaland som just nu inkommit med åtaganden. Kartan uppdateras löpande. Det går att göra åtaganden under hela programperioden 2022-2025. Läs mer om hur du går tillväga här.

För att se hur många kommuner som åtagit sig att arbeta med de olika åtgärderna i programmet, klicka på länken nedan.

> Åtaganden som antagits av kommuner i Västra Götalands län

Huvudaktörer och deras åtaganden

Sveaskog

 • SO4b Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6b Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
 • SO7 Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

Sydved AB

 • SO4b Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6b Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
 • SO7 Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 
 • KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • KL2 Minska utsläppen av bens(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning
 • V1a Nationellt särskilt värdefulla vatten med natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd.
 • V1c Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.
 • V7a Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva odlingar av musslor, ostron, alger och sjöpungar.
 • SO1 Anlägga nya våtmarker
 • SO2a Återvätning av myr- och skogsmark
 • SO2b Anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark
 • SO3a Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i Myrskyddsplanen.
 • SO3b Skydda våtmarker med höga naturvärden.
 • SO4a Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland.
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6a Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
 • SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket
 • SO9a Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • SO10 Främja ett miljöanpassat lantbruk
 • SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
 • SO12 Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning
 • SO14 Främja ekologisk produktion
 • SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd
 • BK2 Driva nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
 • BK5c Erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka andelen lokal producerad mat inom offentlig upphandling”
 • BK6b Länsstyrelsen anordnar ett seminarium om arkitekturstrategi och ger löpande rådgivning.
 • BK7b Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet.
 • BK8 Vägledning till kommunernas energiplaner
 • BK9b Länsstyrelsen utvecklar rådgivningen till kommuner kring klimatpåverkan från resor och transporter i ÖP och DP, bland annat i form av ett seminarium.
 • BK10b Länsstyrelsen konkretiserar principerna i storymap ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan” på seminarium, som ett av flera underlag som kommunen kan använda.
Räddningstjänsten Storgöteborg
 • V3a Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs
 • V3b Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen
 • V3c Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
 • V3d Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

Strömstad kommun

 • V3a Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs
 • V3b Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen
 • V1b Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.
 • SO2a Återvätning av myr- och skogsmark
 • SO2b Anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark
 • SO4a Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland.
 • SO5a Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer
 • SO6a Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
 • SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket
 • SO8a Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper.
 • V2a Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan
 • V2b Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vidföreskrivning och rekommendation
 • V2c Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
 • V2d Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter driva på förändringar ilagstiftning och läkemedelsförmånsystemet
 • V2e Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar
 • V2f Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar
 • V2g Minska utsläpp av lustgas
 • V2h Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser
 • SO13 Ökad mängd naturbeteskött i offentliga inköp
 • BK5 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

Mer information om åtgärderna

För att läsa mer om respektive åtgärd, se det detaljerade underlaget.

 

Denna sida uppdaterades 2024-04-03. Sidan uppdateras löpande allteftersom åtaganden kommer in från aktörer i programmet.