Byggarbetare i arbete.

Aktörer som inkommit med åtaganden

Här presenteras de åtaganden som hittills antagits av olika aktörer i programmet. Kartan visar de åtaganden som antagits av kommuner i Västra Götaland. Åtaganden som övriga aktörer antagit presenteras under kartan.

Kartan visar de kommuner i Västra Götaland som just nu inkommit med åtaganden. Vi vet att fler kommuner är på väg med åtaganden, och kartan kommer att uppdateras löpande. Det går att inkomma med åtaganden under hela programperioden 2022-2025.

För att se hur många kommuner som åtagit sig att arbeta med de olika åtgärderna i programmet, klicka på länken nedan.

Åtaganden som antagits av kommuner i Västra Götalands län

Huvudaktörer och deras åtaganden

Sveaskog

 • SO4b Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6b Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
 • SO7 Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

Sydved AB

 • SO4b Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6b Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
 • SO7 Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 
 • KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • KL2 Minska utsläppen av bens(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning
 • V1a Nationellt särskilt värdefulla vatten med natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd.
 • V1c Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.
 • V7a Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva odlingar av musslor, ostron, alger och sjöpungar.
 • SO1 Anlägga nya våtmarker
 • SO2a Återvätning av myr- och skogsmark
 • SO2b Anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark
 • SO3a Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i Myrskyddsplanen.
 • SO3b Skydda våtmarker med höga naturvärden.
 • SO4a Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland.
 • SO4c Skydda tätortsnära skogar.
 • SO6a Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
 • SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket
 • SO9a Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt.
 • SO10 Främja ett miljöanpassat lantbruk
 • SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
 • SO12 Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning
 • SO14 Främja ekologisk produktion
 • SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd
 • BK2 Driva nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
 • BK5c Erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka andelen lokal producerad mat inom offentlig upphandling”
 • BK6b Länsstyrelsen anordnar ett seminarium om arkitekturstrategi och ger löpande rådgivning.
 • BK7b Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet.
 • BK8 Vägledning till kommunernas energiplaner
 • BK9b Länsstyrelsen utvecklar rådgivningen till kommuner kring klimatpåverkan från resor och transporter i ÖP och DP, bland annat i form av ett seminarium.
 • BK10b Länsstyrelsen konkretiserar principerna i storymap ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan” på seminarium, som ett av flera underlag som kommunen kan använda.
Räddningstjänsten Storgöteborg
 • V3a Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs
 • V3b Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen
 • V3c Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
 • V3d Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

Strömstad kommun

 • V3a Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs
 • V3b Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen
 • V1b Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.
 • SO2a Återvätning av myr- och skogsmark
 • SO2b Anläggande av demonstrationsobjekt med återvätt skogsmark
 • SO4a Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland.
 • SO5a Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer
 • SO6a Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
 • SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket
 • SO8a Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper.
 • V2a Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan
 • V2b Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vidföreskrivning och rekommendation
 • V2c Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
 • V2d Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter driva på förändringar ilagstiftning och läkemedelsförmånsystemet
 • V2e Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar
 • V2f Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar
 • V2g Minska utsläpp av lustgas
 • V2h Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser
 • SO13 Ökad mängd naturbeteskött i offentliga inköp
 • BK5 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

Mer information om åtgärderna

För att läsa mer om respektive åtgärd, se det detaljerade underlaget.

 

Denna sida uppdaterades 2023-06-29. Sidan kommer att uppdateras löpande allteftersom åtaganden kommer in från aktörer i programmet. Det går att göra nya åtaganden genom hela programperioden 2022-2025.