Samtal vid kanalen i Göteborg.

Frågor och svar

Ja, ni behöver förnya era åtaganden även för åtgärder ni redan arbetat med sedan innan. Det beror på att dessa åtaganden gällde för den föregående programperioden. Var uppmärksam på att åtgärder som finns med från föregående program kan ha bytt åtgärdsnummer!

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att Generationsmålet och de miljömål som riksdagen har fastställt nås. Den senaste miljömålsbedömningen visar att tolv av länets femton miljökvalitetsmål inte kommer nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden Genom att arbeta med åtgärderna i detta och övriga regionala åtgärdsprogram kan vi tillsammans bidra till att vända utvecklingen.

Läs gärna om hur det gick i uppföljningen av det förra åtgärdsprogrammet på Tidigare uppföljningar – Ett hållbart Västra Götaland.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland och Klimat 2030 kompletterar varandra.

Klimat 2030 har en stark förankring i länet och innehåller bland annat initiativet ”kommunernas klimatlöften”. Genomförandet av Klimat 2030 bidrar framförallt till miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” och arbetet drivs i samverkan mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen innehåller åtgärder som bidrar till samtliga miljömål. I framtagandet av åtgärdsprogrammet för miljömålen som gäller 2022–2025 har vi haft en dialog med Klimat 2030 för att se till att åtgärder och klimatlöften kompletterar varandra.

Vi vet att det finns många regionala åtgärdsprogram att förhålla sig till. På den här hemsidan har vi gjort en sammanställning över de åtgärdsprogram som är viktiga för olika delar av miljömålsarbetet. Detta åtgärdsprogram innehåller åtgärder som är inriktade på att komplettera övriga program och öka takten i miljömålsarbetet.  Agenda 2030 och miljömålen – hur hänger de ihop?