Frågor och svar

Min organisation har gjort åtaganden i det förra programmet och har några åtgärder vi vill fortsätta jobba med. Behöver vi göra nya åtaganden då? Ja, ni behöver förnya era åtaganden även för åtgärder ni redan arbetat med sedan innan. Det beror på att dessa åtaganden gällde för den föregående programperioden. Var uppmärksam på att åtgärder […]

Åtgärder i ett förändrat klimat

Påverkan från ett förändrat klimat har tagits med i åtgärdsarbetet genom att åtgärderna klimatanpassats. Det handlar både om att bedöma framtida åtgärdsbehov på grund av klimatförändringarna och att klimatanpassa själva åtgärderna. Exempel på detta är arbetet med skydd av hotade arter som påverkas negativt av klimatförändringarna och ökad påverkan av invasiva främmande arter vars utbredning […]

Jämställdhet och jämlikhet som arbetssätt

Jämlikhetssymbol

En av grundstenarna för en hållbar utveck­ling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat jämställdhet, delaktighet och inflytande, hälsa och livskvalitet. Det är viktigt att miljömålen analyseras, inte bara utifrån dess påverkan på mil­jön, utan även hur de påverkar människor. Viktiga frågor att […]

Hur vi har tagit fram programmet

Detta åtgärdsprogram är en reviderad version av åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2017–2021. Revideringen gjordes under 2021 i samarbete mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Föregående program har utvärderats och vissa åtgärder har tagits bort. Skäl till att stryka åtgärder i programmet har varit att de blivit genomförda, finns med i andra åtgärdsprogram eller strategier, […]