Man sågar träd med motorsåg.

Åtgärdskriterier

I åtgärdsprogrammet har en åtgärd definie­rats så här:

”En handling med syftet att förbättra, restaure­ra eller bevara kvaliteten på klimat, luft, vatten, natur, kulturmiljö och hälsa.”

Åtgärdsarbetet kan vara frivilligt, styrt av lagstiftning eller ha specifikt syfte att uppnå miljömål, EU-direktiv eller andra beslut och åtaganden med syfte att nå en bättre miljö. Arbetet kan ske på olika geografiska skalor be­roende på behov och miljöproblemets karaktär och orsak.

Åtgärderna ska

  • vara regionalt viktiga för att uppnå mil­jömålen i länet
  • bidra till miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap eller Ett rikt växt- och djurliv på grund av den negativa trenden för dessa mål både regionalt och nationellt.
  • ha en eller flera regionala aktörer som kan arbeta med åtgärden
  • vara genomförbara eller kunna påbörjas under åtgärdsprogrammets period 2022–2025
  • prioritera samverkan i arbetet.