Översvämning vid återvinningscentral.

Åtgärder i ett förändrat klimat

Påverkan från ett förändrat klimat har tagits med i åtgärdsarbetet genom att åtgärderna klimatanpassats. Det handlar både om att bedöma framtida åtgärdsbehov på grund av klimatförändringarna och att klimatanpassa själva åtgärderna.

Exempel på detta är arbetet med skydd av hotade arter som påverkas negativt av klimatförändringarna och ökad påverkan av invasiva främmande arter vars utbredning kan gynnas av klimatförändringarna. Fysiska åtgärder i miljön som fiskvägar (så kallade faunapassager) och dagvattenhantering är andra exempel där man behöver anpassa de fysiska åtgärderna för framtida regnmängder och vattennivåer.

I Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning kan du läsa om arbetet med klimatanpassning på regional nivå. Många åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna, bidrar också till arbetet med att uppnå miljömålen. Stabila och fungerande ekosystem med god biologisk mångfald och funktionella spridningsvägar för växter och djur, så kallad grön infrastruktur, är en viktig förutsättning i arbetet med klimatanpassning. Flera miljömålsåtgärder i detta program har därför en koppling till klimatanpassningsplanens åtgärder.

Mer information om klimatanpassning finns här: Klimatanpassning | Länsstyrelsen Västra Götaland