Hållbar användning av vattenmiljöer

Båthamn

En bra vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav är ett viktigt ansvar på regional och lokal nivå. Det är en förutsättning för bland annat dricksvatten, livsmedelsproduktion, rekreation och friluftsliv. Vatten utgör också viktiga livsmiljöer för många olika arter och är en förutsättning för biologisk mångfald. Hur når vi målen? Vatten och havsmiljö är i […]

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Barn som leker på lekplats

Stora utmaningar väntar kring hur vi bygger de bostäder och andra lokaler som behövs den närmaste tiden. Kvaliteter i tätorterna behöver värnas. Ökad täthet kan kombineras med rekreation och vistelse i natur och grönområden till exempel. God nattsömn kan skapas utan bullerstörningar och vi kan bygga med utgångspunkt i kultur­miljöns resurser. Inomhus behöver vi säkerställa […]

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Kor i landskap

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem. Vi har ett stort ansvar på regional och lokal nivå att hindra djur och växter från att dö ut. Men också att bevara deras livsmiljöer och ekosystem. Fungerande ekosystem är en förutsättning för att behålla de viktiga ekosystemtjänster som vi får av naturen såsom rent […]

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Cykelparkering vid tåg

Sverige har åtagit sig att genomföra det globala klimatavtalet från Paris. Målet är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med en strävan att begränsa den till högst 1,5 grader. Sverige ska senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi har ett stort ansvar för den samhällsomställning som krävs på såväl […]