Kollektivtrafik och stadsbyggnad.

Vem ansvarar för miljömålen på regional nivå?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att Generationsmålet och miljömålen nås. Det innebär att Länsstyrelsen ska samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet samt utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de olika målen. Vi ska stödja kommunerna med underlag.

Vidare ska vi verka för att målen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet (förordning 2007:868 med länsstyrelseinstruktion). Länsstyrelsen samarbetar med Skogsstyrelsen i det regionala miljömålsarbetet. Skogsstyrelsen har även det regionala ansvaret för uppföljning av miljömålet Levande skogar. Länsstyrelsen har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen kring miljömålen och det regionala tillväxtarbetet.

Samordningen av det regionala miljömålsuppdraget består av följande delar:

  • Regionala miljömål för Västra Götaland – som visar vad vi behöver uppnå.
  • Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen – som visar vad som behöver göras på lokal och regional nivå (detta program).
  • Miljömålsbedömning – som visar genomförda åtgärder och om vi når målen. Miljömålen följs upp årligen både på regional och nationell nivå. 

Den nationella bedömningen sammanställs av Naturvårdsverket och lämnas till regeringen. Det är ett viktigt underlag till den nationella politiken och Sveriges deltagande i den internationella politiken. Under varje mandatperiod samordnar Naturvårdsverket dessutom en fördjupad utvärdering av miljömålen på nationell nivå. Nästa fördjupade utvärdering av miljömålen publiceras under 2023.

Den nationella bedömningen finns på Naturvårdsverkets webbplats: Uppföljning av Sveriges miljömål.

Regionala bedömningar av miljömålen är samlade på RUS webbplats: Regional årlig uppföljning – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. Utöver detta är uppföljningen av åtgärdsarbetet samt miljöövervakningen på lokal och regional nivå viktiga delar i miljömålsarbetet.