Miljömålen.

Regionala miljömål för Västra Götaland

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.
  • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås.

  • Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.

  • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

  • Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Här finns dokumentet med Västra Götalands regionala miljömål: Regionala miljömål för Västra Götaland | Länsstyrelsen Västra Götaland