Generationsmålet och Agenda 2030

Sverige har ett ansvar för miljön i andra länder, vilket sammanfattas väl i Generationsmålet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Antagandet av Agenda 2030 innebär att världens länder har förbundit sig […]

Regionala miljömål för Västra Götaland

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas tillsammans Västra Götalands regionala miljömål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås. Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet […]

Når vi miljömålen?

Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2030. Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Läget är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. För att vända utvecklingen krävs bland annat minskade utsläpp från industrin, omställning av infrastrukturplaneringen och ett större […]

Vem ansvarar för miljömålen på regional nivå?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har regeringens uppdrag att på regional nivå verka för att Generationsmålet och miljömålen nås. Det innebär att Länsstyrelsen ska samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet samt utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå de olika målen. Vi ska stödja kommunerna med underlag. Vidare ska […]