Barn som leker på lekplats

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Stora utmaningar väntar kring hur vi bygger de bostäder och andra lokaler som behövs den närmaste tiden. Kvaliteter i tätorterna behöver värnas. Ökad täthet kan kombineras med rekreation och vistelse i natur och grönområden till exempel. God nattsömn kan skapas utan bullerstörningar och vi kan bygga med utgångspunkt i kultur­miljöns resurser. Inomhus behöver vi säkerställa att vi inte blir sjuka av dålig ventilation.

Hur når vi målen?

En avgörande del i att åstadkomma minskad klimatpåverkan är att arbeta med behovet av resor och transporter. Det gynnar också hälsa och jämlikhet. Fysisk planering av bebyggelsens struktur är en nyckel för det. Fler åtgärder för att nå miljömå­let God bebyggd miljö inom kollektivtrafik, energianvändning och avfallshantering finns inom fokusområdena Hållbara transporter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster och Sunda och klimatsmarta bostäder inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

I den fysiska planeringen hanterar vi också ett förändrat klimat genom att anpassa bebyggelse till nya vattennivåer och temperaturförhållan­den. Den regionala handlingsplanen för klima­tanpassning är en viktig del i det och kopplar på flera sätt till åtgärdsprogrammen.

Social hållbarhet

I denna utmaning är den sociala dimensio­nen av hållbarhet i fokus. Utmaningen tar fasta på en rad faktorer för människors hälsa, välbe­finnande och utveckling som be­höver hanteras för att uppnå hållbarhet. Här ser vi att de åtgärder som föreslås, särskilt Kommuner tar fram arkitekturstrategi och Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, samtidigt stärker den miljömässiga dimensionen. Dessa två är också exempel på åtgärder som tydligt går i linje med arbetet för Gestaltad livsmiljö. Gestaltad livsmiljö är ett samlingsbegrepp för en politik som bland annat innefattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Människors livskvalitet och långsiktig hållbarhet är viktiga utgångspunkter i arbetet. Läs mer på Boverket.

Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Säker strålmiljö Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Säker strålmiljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
  samt övergripande arbete med hållbar
  utveckling.
 • Ett rikt växt- och djurliv

Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Rent vatten Hållbar energi för alla Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna Hav och marina resurser Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till globala målen:

 • Ingen hunger
 • Hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder inom God bebyggd miljö och hållbar konsumtion

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av varje åtgärd.

Vissa åtgärder har flera delåtgärder som specificeras med bokstav, exempelvis a), b), c). I kolumnen som anger vilka som är huvudaktör för åtgärden anges inom parentes vilken av delåtgärderna som huvudaktören avses genomföra, exempelvis a, b, c.

NrÅtgärderAktörer
BK1Skydda och utveckla tätorters grönområden
För de tätorter som kommunen bedömer relevanta upprätta grönstrukturstrategi/program som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP), eller kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP).
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
Dessa aktörer kan beröras i den mån kommunerna väljer att inkludera dem i arbetet:
Fastighetsägare
Väghållare, kommun eller Trafikverket
Skolor och förskolor

Länsstyrelsen berörs inom ordinarie ärendehantering av ÖP/FÖP.
BK2Driva nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
Länsstyrelsen driver nätverk med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter genom utbildning och inspiration för kommuner och andra aktörer.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Dessa aktörer kan beröras som deltagare i nätverket:
Kommunerna
Forskare/experter
Konsulter inom fysisk planering och trafikplanering
Trafikverket
Miljömedicinskt centrum
BK3Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel och ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola.
a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare
b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet
Huvudaktörer
Kommuner och andra aktörer inom området

Berörda aktörer

Länsstyrelsen berörs i sin roll att vägleda
BK4Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. Detta kan ske exempelvis genom att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt underlag, som antas som del av eller kopplas till översiktsplanen.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
Länsstyrelsen berörs i sin roll som dialogpart och bidragsgivare, samt inom ordinarie ärendehantering av översiktsplaner.
BK5Främja ekologisk livsmedelskonsumtion
Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att:
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunerna
b) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen
c) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet Mer lokal mat i offentliga kök
Huvudaktörer
Kommunerna (a)
Västra Götalandsregionen (b)
Länsstyrelsen: ”Mer lokal mat i offentliga kök”, Västra Götalandsregionen: ”Skolmatsakademin” (c)

Berörda aktörer
Kommuner (c) berörs som deltagare i projekten
*BK6Kommuner tar fram arkitekturstrategi
a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.
b) Länsstyrelsen anordnar ett seminarium om arkitekturstrategi och ger löpande rådgivning.
Huvudaktörer
Kommuner (a)
Länsstyrelsen (b)

Berörda aktörer
Länsstyrelsen, i form av rådgivning (a)
Kommuner, deltar på seminariet (b)
*BK7Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering
a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.
b) Länsstyrelsen ordnar kunskapshöjande seminarium för länsstyrelse och kommuner om vad det konkret kan betyda i den byggda miljön att beakta barnperspektivet.
Huvudaktörer
Kommuner (a)
Länsstyrelsen (b)

Berörda aktörer
Länsstyrelsen, som rådgivare (a)
Kommuner, deltar på seminarium (b)
*BK8Vägledning till kommunernas energiplaner
Länsstyrelsen tar fram en vägledning för kommunernas energiplaner, och sprider den.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Kommuner, som mottagare av vägledningen
*BK9Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter
a) Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked)
b) Länsstyrelsen utvecklar rådgivningen till kommuner kring klimatpåverkan från resor och transporter i ÖP och DP, bland annat i form av ett seminarium.
Huvudaktörer
Kommuner (a)
Länsstyrelsen (b)

Berörda aktörer
Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering (a)
Kommuner, som deltagare på seminarium (b)
*BK10Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder
a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.
b) Länsstyrelsen konkretiserar principerna i storymap ”Planeringsunderlag för grön infrastruktur i översiktsplan” på seminarium, som ett av flera underlag som kommunen kan använda.
Huvudaktörer
Kommuner (a)
Länsstyrelsen (b)

Berörda aktörer
Länsstyrelsen, inom ordinarie ärendehantering (a)
Kommuner, som deltagare på seminarium (b)

*Nya åtgärder.


Viktiga program för det regionala miljöarbetet

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Logga Klimat2030En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende 2030 har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära kraftsamlingar inom respektive fokusområde och dess satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Läs mer om Klimat 2030.

Kulturmiljö 2030

Bild på Kulturmiljö 2030.

Kulturmiljö 2030 är en gemensam målbild för Västra Götalands kulturarbete. Syftet är att få större effekt av insatserna inom kulturmiljöområdet genom de gemensamma prioriteringarna som tagits fram.  Läs mer om Kulturmiljö_2030.pdf (bohuslansmuseum.se)

Boverket (om gestaltad livsmiljö)

En gemensam helhetssyn på den gestaltade livsmiljön är kärnan i den nya politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv.  Men handlar även om allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara. Läs mer om gestaltad livsmiljö.
Kontakt

God bebyggd miljö och hållbar konsumtion:

Elisabet Ebeling
010-224 44 83
elisabet.ebeling@lansstyrelsen.se