Båthamn

Hållbar användning av vattenmiljöer

En bra vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav är ett viktigt ansvar på regional och lokal nivå. Det är en förutsättning för bland annat dricksvatten, livsmedelsproduktion, rekreation och friluftsliv. Vatten utgör också viktiga livsmiljöer för många olika arter och är en förutsättning för biologisk mångfald.

Hur når vi målen?

Vatten och havsmiljö är i högsta grad en inter­nationell fråga. EU:s två ramdirektiv för vatten och havsmiljö ställer krav på Sverige. Åtgärdsprogrammen för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt samt Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är viktiga verktyg för att uppnå miljömålen. Åtgärderna inom de två programmen är juridiskt bindande enligt miljöbalken. Varje utpekad myndighet och kommun ansvarar för att genomföra sina åtgärder.

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett viktigt planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt åtgärder för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.

Så långt har vi kommit?

Statusklassningen enligt EU:s vattendirek­tiv visar att en majoritet av våra vattenföre­komster i kust, sjöar och vattendrag inte når upp till kravet på god ekologisk status. För vattendrag och sjöar är vandringshinder, övergödning och försurning de främsta orsakerna. För kustvatt­net är det framförallt övergödning som gör att god ekologisk status inte uppnås. Förorenade områden som kan läcka till yt- och grundvattnet påverkar också. Halterna av kvicksilver och PBDE (flamskyddsmedel) i sjöar och vattendrag utgör ett gene­rellt problem i Sverige och bidrar till att god kemisk ytvattenstatus inte uppnås.

Utmaningar framåt

Att säkra god kvalitet och tillgång på vatten för dricksvattenförsörjning och för bevattning inom livsmedelsproduktion blir en allt viktigare framtidsfråga. Bland annat på grund av torka till följd av klimatförändringarna. Även översvämningar efter skyfall är ett problem som väntas bli allt vanligare i framtiden. Den fysiska planeringen är avgörande för att uppnå bättre vattenmil­jöer, exempelvis när det kommer till hanteringen av dagvatten.

Flera åtgärder inom utmaningen Hållbart bru­kande av skog och odlingslandskap berör också vattenmiljön, såsom att skydda värdefulla våtmarksområden.

Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Giftfri miljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och
  skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Ingen hunger Hälsa och välbefinnande Rent vatten Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna Hav och marina resurser Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till globala målen:

 • Ingen hunger
 • Hälsa och välbefinnande
 • Rent vatten och sanitet
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder inom Hållbar användning av vattenmiljöer

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av varje åtgärd.

Vissa åtgärder har flera delåtgärder som specificeras med bokstav, exempelvis a), b), c). I kolumnen som anger vilka som är huvudaktör för åtgärden anges inom parentes vilken av delåtgärderna som huvudaktören avses genomföra, exempelvis a, b, c.

NrÅtgärderAktörer
V1Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- och kulturmiljöer genom att:
a) Nationellt särskilt värdefulla vatten med natur- och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd.
b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.
*c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a, c)
Kommunerna (b, c)
Skogsstyrelsen (b)

Berörda aktörer
Markägare
Verksamhetsutövare
Ideella organisationer
V2Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan
b) Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid föreskrivning och rekommendation
c) Utöka samverkan om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester
d) Genom samverkan med andra regioner och nationella myndigheter driva på förändringar i lagstiftning och läkemedelsförmånsystemet
e) Ställa och följa upp krav på läkemedelsupphandlingar
f) Utveckla kravställande i läkemedelsupphandlingar
g) Minska utsläpp av lustgas
h) Minska utsläpp av klimatpåverkande anestesigaser
Huvudaktörer
Västra Götalandsregionen

Berörda aktörer
Sjukhus
Primärvård
Privata vårdgivare
Kommuner
Apotek
Dagligvaruhandel
Universitet och högskolor
V3Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när fluorinnehållande brandskum krävs.
b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.
c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.
Huvudaktörer
Räddningstjänster för kommuner och verksamhetsutövare (a, b, c, d)
Försvaret (a, b, c, d)
Kommunerna (c, d)

Berörda aktörer
Länsstyrelsen (b, c, d)
Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö (c, d)
V4Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden
Ta fram och genomför kommunala handlingsplaner för efterbehandling av förorenade områden.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
Länsstyrelsen
V5Genomföra kommunal kust- och havsplanering
Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina kustområden, som samordnas med havsplan för Västerhavet.
Huvudaktörer
De 11 kustkommuner som är aktuella inom havsplaneområdet är: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Stenungssund, Tjörn, Kungälv, Öckerö, Göteborg

Berörda aktörer
Länsstyrelsen
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Tillväxt Norra Bohuslän
Svinesundskommittén
Västra Götalandsregionen
V6Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att:
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar
b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar
c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong
d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin
e) erbjuda el-laddning av motorer
f) skrota uttjänta fritidsbåtar.
Huvudaktörer
Kommuner (a-f)

Berörda aktörer
Fritidsbåtshamnar (a-f)
Näringsliv (d, e, f)
Fritidsbåtsägare (f)
Länsstyrelsen (b)
Intresseorganisationer
Ideella organisationer
V7Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva odlingar av musslor, ostron, alger och sjöpungar på lämpliga ställen.
b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a)
Kustkommuner (b)

Berörda aktörer

*Nya åtgärder.


Viktiga program för det regionala miljöarbetet

Åtgärdsprogram för havsmiljön

Mörkblått hav

Åtgärdsprogrammet för havsmiljö finns för att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. Det finns 32 olika åtgärder i programmet inom områdena: främmande arter, fiskar och skaldjur som på påverkas av fiske, övergödning, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald, marina skyddade områden och restaurering. Läs mer om Åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 

Berg och hav.

Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt visar åtgärderna som ska genomföras för att miljökvalitetsnormerna (MKN) för distriktets vattenförekomster ska kunna följas. Läs mer om Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten

Kran med rinnande vatten.

Vattenförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i Västra Götaland. Syftet men planen är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att kunna täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. Läs mer om den regionala vattenförsörjningsplanen för dricksvatten.

Kontakt

Hållbar användning av vattenmiljöer:

Åsa Sandberg
010-2244224
asa.sandberg@lansstyrelsen.se