Kor i landskap

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem. Vi har ett stort ansvar på regional och lokal nivå att hindra djur och växter från att dö ut. Men också att bevara deras livsmiljöer och ekosystem. Fungerande ekosystem är en förutsättning för att behålla de viktiga ekosystemtjänster som vi får av naturen såsom rent vatten, livsmedel och rekreation.

Hur når vi målen?

Skogs- och jordbrukets inverkan på biologisk mångfald är stor och det krävs ytterligare åtgärder för att nå ett hållbart brukande och hindra förlusten av biologisk mångfald. Att ha en regional hållbar livsmedelsproduktion är av­görande för att hålla landskapet öppet. Många arter hotas av att gamla ängs- och hagmarker växer igen. Men ett för intensivt och storskaligt åkerbruk leder i sin tur till förlust av småbioto­per och minskad variation i landskapet. För ett hållbart brukande av skogen krävs ökad miljö­hänsyn vid avverkning, större arealer gammal skog, särskilt lövskog, och mer grov död ved.

Vad gör vi mer?

Flera kopplingar finns till utmaningen Hållbar användning av vattenmiljöer då hållbart brukande av skog och odlingslandskap i hög grad även handlar om hänsyn till vattnet.

Utmaningen kopplar också till fokusområdena Klimatsmart och häl­sosam mat och Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

God fysisk planering är en avgörande förebyggande åtgärd för ett hållbart brukande av våra naturresurser. Handlingsplan för grön infrastruktur är en viktig satsning för att stötta en samhällsförändring där planering sker utifrån det ekologiska behovet och där åtgärder genomförs för att stärka ekologiska samband i landskapet.

Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Giftfri miljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Ingen hunger Hälsa och välbefinnande Rent vatten Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna Hav och marina resurser Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till globala målen:

 • Ingen hunger 
 • Hälsa och välbefinnande
 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder inom Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

Observera att varje åtgärd beskrivs mer i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av varje åtgärd.

Vissa åtgärder har flera delåtgärder som specificeras med bokstav, exempelvis a), b), c). I kolumnen som anger vilka som är huvudaktör för åtgärden anges inom parentes vilken av delåtgärderna som huvudaktören avses genomföra, exempelvis a, b, c.

NrÅtgärderAktörer
*SO1Anlägga nya våtmarker
Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster och grön infrastruktur.
Huvudaktörer
Kommunerna
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Skogsstyrelsen
Markägare
*SO2Återvätning av dikade myrar och skogsmark
Återvätning av dikade myrar och skogsmark genom igenläggning av diken för att hindra läckage av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens vattenhållande förmåga samt bidra till bättre vattenrening.
a) återvätning av myr- och skogsmark
b) anläggande av demonstrationsobjekt med återväxt skogsmark
Huvudaktörer
Skogsstyrelsen (a, b)
Länsstyrelsen (a)

Berörda aktörer
Kommuner, aktörer inom skogs- och jordbruk
SO3Skydda värdefulla våtmarksområden
a) Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i Myrskyddsplanen.
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a, b)
Kommuner (b)

Berörda aktörer

Skogsstyrelsen (b)
SO4Skydda värdefulla skogsområden
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland.
b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.
c) Skydda tätortsnära skogar.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a, c)
Skogsstyrelsen (a)
Skogsägare (kommuner, privata, Svenska kyrkan) (b, c)

Berörda aktörer
SO5Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder
a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer.
b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.
Huvudaktörer
Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)

Berörda aktörer
Skogssektorn* (a, b)
*Med skogssektorn menas skogsnäringen med skogsföretag, skogsägarföreningar, ideella organisationer och myndigheter som arbetar med skog. Det vill säga organisationer som på något sätt är verksamma i skogen.
*SO6Naturvårdande skötsel av skog
a) Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal
b) Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog
Huvudaktörer
Skogsstyrelsen (a)
Aktörer inom skogsbruket (b)

Berörda aktörer
SO7Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket
Följa upp de branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar samt diskutera arbetssätt för att minska skadorna.
Huvudaktörer
Länets aktörer som ingår i åtgärdsgruppen Levande skogar d.v.s. Moelven skog, Naturskyddsföreningen, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra skogsägarna, LRF Väst och Vida skog, Stora Enso, Göteborgs stift, Skaraborgs stift, kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen.

Berörda aktörer
Övriga skogsbruksföretag, privata skogsägare, kommuner samt övriga ideella föreningar och organisationer.
SO8Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
a) Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper.
b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.
Huvudaktörer
Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)

Berörda aktörer
Skogliga aktörer (a, b)
Vid behov kan visst stöd fås av Skogsstyrelsen (b)
SO9Samverka för att bevara jordbruksmark
Syftet med åtgärden är att säkerställa möjligheterna för regional livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster samt bevarad kulturlandskapsbild genom att:
a) Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt.
b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)

Berörda aktörer
Kommunerna som deltar i nätverket (a)
SO10Främja ett miljöanpassat lantbruk
Genomföra miljörådgivning inom landsbygdsprogrammet till lantbruks och trädgårdsföretag, i huvudsak inom projektet Greppa Näringen. Fokus är exempelvis markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, växtnäringsutnyttjande, biologisk mångfald och hållbart användande av växtskyddsmedel.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Upphandlade rådgivningsaktörer
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Jordbruksverket
LRF med flera via styrgruppen för Greppa Näringen
Ideella organisationer
SO11Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning till olika landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, kulturvärden och naturvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Rådgivning, kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Upphandlade aktörer
Lantbrukare
Markägare
Ideella organisationer
Västra Götalandsregionen
SO12Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning
Sprida och tillämpa processinriktade arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald, grön infrastruktur och kulturmiljövärden.
a) Använda naturbruksplaner som verktyg för naturbruksdialog
b) Använda samverkansmodell från BIOGOV för att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur i landskap
Huvudaktörer
Länsstyrelsen


Berörda aktörer

Kommunerna
Skogsstyrelsen
SLU
LRF
Markägare
Ideella organisationer
Universitet/högskolor
*SO13Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp
Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att gynna naturbetesmarker.

Huvudaktörer
Kommunerna
Västra Götalandsregionen

Berörda aktörer
SO14Främja ekologisk produktion
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning och kurser till lantbruks- och trädgårdsföretag. Syftet är att öka arealen ekologiskt certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och vidareutveckla befintliga ekologiska producenter.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen

Berörda aktörer
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Upphandlade rådgivningsaktörer
LRF
Ekologiska lantbrukarna
Västra Götalandsregionen
Jordbruksverket
SO15Bevara och planera för skyddsvärda träd
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i värdetrakter för skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den bebyggda miljön genom att:
a) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd
b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.
Huvudaktörer
Länsstyrelsen (a-b)
Kommunerna (b)

Berörda aktörer
Svenska kyrkan (b)
Skogsstyrelsen (b)
Markägare (b)
SO16Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering
Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att:
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
SO17Skapa blomrika miljöer för pollinerare
Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till slåtterängar.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer
Trafikverket
*SO18Ta fram kommunala skogspolicys
Framtagande av kommunala skogspolicys där biologisk mångfald, rekreation, klimatanpassning och kulturvärden får en framträdande roll.
Huvudaktörer
Kommunerna

Berörda aktörer

*Nya åtgärder.


Viktiga program för det regionala miljöarbetet

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Logga Klimat2030 En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende 2030 har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära kraftsamlingar inom respektive fokusområde och dess satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Läs mer om Klimat 2030.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Bild på regional handlingsplan för grön infrastruktur.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur är framtagen av Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Handlingsplanen omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands län. Läs mer om den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.

Regional strategi för formellt skydd av skog

Bild på Strategi för formellt skydd av skogRegional skogsstrategi är en gemensam strategi för Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län. Läs mer om strategin för formellt skydd av skog i Västra Götalands län | Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap:

Anders Bergström
010-224 56 55
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se