Guttsjön ovanifrån.

Varför ett regionalt åtgärdsprogram?

Det pågår mycket bra arbete för vår miljö i Väs­tra Götaland, ändå bedömer vi att de flesta miljömålen i länet inte nås till år 2030. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka. Länsstyrelserna har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljön för att förbättra förutsättningarna att nå miljömålen i länet.

I programmet lyfts åtgärder där lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring. Vi kompletterar därmed det nationella och internationella arbetet. De regionala tilläggs­målen lyfter fram särdrag i Västra Götaland och blir därför särskilt viktiga.

Det regionala åtgärdsprogrammet ska

  • ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser
  • stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer
  • ge en effektivare användning av våra sam­mantagna resurser.

Vi vill betona att det pågår mycket arbete för miljön utöver detta program och det är viktigt att det fortsätter.

Åtgärder ger resultat

Vi har många goda exempel i Västra Götaland på åtgärder som gett resultat. Inom ramen för åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland som gällde under åren 2017–2021 genomfördes en rad olika åtgärder inom utmaningarna Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap och God bebyggd miljö och hållbar konsumtion. Uppföljningen av programmet kan du läsa under Uppföljning.

På den lokala och regionala nivån har vi stora möjligheter att aktivt driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Genom att arbeta tillsammans och genomföra åtgärder och utvecklingsinsatser ökar vi möjligheten att nå våra mål.

Detta åtgärdsprogram inriktar sig främst på våra miljöutmaningar. För att nå en hållbar utveckling behöver miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner samspela. I det detaljerade underlaget beskriver vi därför vad åtgärderna bedöms ge för effekter inom de tre dimensionerna.

Det krävs engagemang från alla håll

Kommande generationer måste få minst lika goda förutsättningar som idag, därför är det avgörande att hushålla med resurser. Den samhällsomställning som behövs för att nå det övergripande Generationsmålet och miljömålen i Sverige kräver ett brett engagemang i hela samhället. Arbetet måste genomföras på alla nivåer, från den lokala till den globala. Inom vissa miljöområden kan vi åstadkomma mycket lokalt och regionalt, men inom andra områden krävs ett nationellt och internationellt samarbete med gemensamma åtgärder för att uppnå målen.